Tietosuoja - Neomeet

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Neomeet Oy ("Neomeet" tai "Rekisterinpitäjä")
3129101-5
Kanavanranta 10 A 9, 70840 Kuopio

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mika Mononen
time Puhelin: 040 687 9990
Sähköposti: mika.mononen@neomeet.fi

3. Rekisterin nimi

Neomeetin tuottaman www-sisällön ja ohjelmistopalvelun kontaktirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Neomeet käsittelee asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan (“Rekisteröity”) henkilötietoja (“Henkilötieto”)
 • - Rekisteröidyn tunnistamiseksi
 • - Rekisteröidyn tilaamien uutiskirjeiden ja muiden säännöllisten tiedotteiden hallinnoimista varten
 • - Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän viestintää varten
 • - Rekisteröidyn käytön analyysia ja tilastointia varten
 • - Rekisteröidyn markkinointia varten
 • - Rekisteröidyn henkilökohtaista yhteydenottoa varten

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, joka ovat täyttäneet yhteydenottolomakkeen, uutiskirjelomakkeen tai jonkun muun lomakkeen Neomeetin www-sivuilla, tilanneet Neomeetin tarjoaman palvelun, kirjautuneet Neomeetin webinaariin tai niitä henkilöitä, jotka Neomeet on löytänyt omien julkisten tietolähteiden avulla palvelun potentiaalisiksi käyttäjiksi.

Neomeetin www-sivuilla (myöhemmin "WWW-sivut", "Kotisivut" tai "Nettisivut") tarkoitetaan Neomeet Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia kotisivuja, joissa tarjotaan uutisia, artikkeleita ja muuta sisältöä sääntömuotoisiin kokouksiin ja niiden digitaalisiin palveluihin liittyen osoitteessa https://neomeet.fi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö perustuu pääasiallisesti Neomeetin palveluiden tarjoamiseen ja niihin liittyvän tiedon, uutisten ja muiden vastaavien sisältöjen tarjoamiseen. Neomeet käsittelee Rekisteröityjensä henkilötietoja kohdassa 4 kuvatussa käyttötarkoituksessa. Henkilötietojen kerääminen perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen tilatessaan jotakin Neomeetin tuottamaa sisältöä Kotisivujen tai jonkun muun digitaalisen palvelun kautta. Lisäksi Neomeet voi kerätä Rekisteröityjen yritystietoja julkisista tietolähteistä.

Kontaktirekisteri seuraavia Asiakkaiden Henkilötietoja tai osan niistä:
 • - Rekisteröidyn tunnistamiseen ja yksilöintiin liittyvät tiedot (Asiakkaan ja/tai Asiakkaan yhteisön nimi, tarvittaessa Y-tunnus, sähköpostiosoite, mahdollisesti puhelinnumero sekä mahdollisesti titteli)
 • - Rekisteröidyn rekisteriin tulemisen alkamis- ja päättymisajankohta
 • - Rekisteröidyn hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. Palveluiden tilaamis- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä sähköpostit sekä tukiviestit)
 • - Neomeetin Kotisivuilla kulloinkin asettamat evästeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Neomer kerää ja tallentaa kontaktirekisteriinsä Rekisteröityjen Henkilötietoja, jotka Rekisteröity on suostumuksensa nojalla jotakin Neomeetin tarjoamaa Palvelua (kuten uutiskirje) koskevan toimituksen täytäntöönpanemiseksi luovuttanut Neomeetille tai yhteydenottolomakkeen yhteydessä.

Rekisteröidyn Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi julkisista lähteistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tällaisen tiedonhaun osalta Neomeet toteuttaa lainsäädännön edellyttämän informointivelvoitteensa tästä löytyvistä tietosuojaperiaatteista ilmenevällä tavalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä mahdollisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen, mikäli Rekisterinpitäjä myy, luovuttaa tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

8. Tietojen säilytysaika

Neomeet säilyttää Rekisteröityjen Henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen Rekisteröityjen Henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittuja ajanjaksoja pidempään.

Neomeet säilyttää kontaktirekisterin mukaisia Henkilötietoja niin pitkään kuin se on ajankohtaista Rekisteröidylle eli joko niin pitkään kuin Rekisterinpitäjä on antanut siihen suostumuksensa. Muussa tapauksessa Henkilötiedot on suunniteltu poistettavaksi kuin tietojen säilyttämiselle ei ole muuta liiketoimintaan tai Neomeetin vastuisiin liittyvää perustetta.

9. Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteröidyn Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä organisatorisin toimenpitein ja teknisten toimenpiteiden avulla. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi Neomeetin työntekijöitä ja henkilötietojen käsittelijöitä koskevat toimintaohjeet ja salasanat.

Rekisteröidyn Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa Neomeetin valitseman ulkoisen palveluntarjoajan toimesta. Valvottujen ja vartioitujen tilojen ulkopuolella tarvittaessa käsiteltävät ja säilytettävät tiedot salataan luvattoman käytön estämiseksi. Tietoliikenneyhteydet henkilötietorekisteriin suojataan SSL-salauksella.

Kontaktirekisteriin kuuluviin Henkilötietoihin pääsy on rajattu Neomeetin ja henkilötietojen käsittelijöiden sisällä vain välttämättömiin henkilöihin. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joille on myönnetty asianmukainen käyttöoikeus.

Sähköisesti käsiteltävät kontaktirekisterin sisältämät Henkilötiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat on vaihdettava säännöllisin väliajoin.

10. Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia Henkilötietoja kontaktirekisteriin on talletettu tai ettei kontaktirekisterissä ole häntä koskevia Henkilötietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:
 • - Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostilla Neomeetin edustajalle, esimerkiksi kohdassa 2 esitetylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle
 • - Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.
 • - Rekisteröidyn on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä
Jos rekisteröidyissä henkilötiedoissa on virheitä, Rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaaville Neomeetin henkilöille virheen korjaamista koskevan kirjallisen pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien Henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikäli Henkilötietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta.

11. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat Henkilötiedot siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on tämä oikeus, jos Rekisteröity on toimittanut Neomeetille häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun
 • - käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen tai Neomeetin ja Rekisteröidyn väliseen sopimukseen;
 • - käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • - jos siirto on teknisesti mahdollista.

12. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli ja siltä osin kuin Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruutusta koskeva pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut Rekisteröidyn Henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan.

13. Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyn pyynnöstä Henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa hänen Henkilötietojensa käsittelyä peruuttamalla yllä kohdassa 12 tarkoitettu suostumus.

14. Suoramarkkinointikielto ja kielto-oikeus

Rekisteröityjen Henkilötietoja voidaan käyttää tavalliseen tai sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli tiedot on saatu Rekisteröidyltä hänen tilatessaan jotain Neomeetin luomaa digitaalista sisältä Kotisivujen lomakkeesta tai muusta digitaalisesta palvelusta tai täyttäessään yhteydenottolomakkeen. Suoraan yrityksille tehtävää B2B-suoramarkkinointia voidaan tehdä julkisten tietolähteiden avulla ilman etukäteissuostumusta.

Mikäli tiedot on saatu julkisista lähteistä tai muutoin ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, Neomeet ilmoittaa Rekisteröidylle hänen Henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä oikeuksista kun Rekisteröityyn ollaan ensimmäistä kertaa yhteydessä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Neomeettia käsittelemästä häntä itseään koskevia Henkilötietoja sähköistä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilörekisteriä koskeva valitus valitusviranomaisena toimivalle tietosuojaviranomaiselle.

15. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Neomeet voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Neomeet voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

16. Riskiarviointi

Time Suomi katsoo, ettei sen suorittama Henkilötietojen käsittely muodosta merkittävää riskiä Rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn Henkilötietojen käyttö on tarpeen Neomeetin tarjoamien palveluiden ja tuottamien tietosisältöjen myymistä, markkinoimista ja viestintää varten. Neomeet käyttää vain minimimäärän tarvittavia Henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

17. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Yhtiössä voidaan toteuttaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jonka tarkoituksena on selvittää Palvelun käyttötapoja esimerkiksi alueellisesti, ikäryhmittäin tai muulla tavalla. Tämän toiminnan pohjalta Neomeet voi kohdistaa Rekisteröidyille kohdennettua sähköistä suoramarkkinointia, mikäli Rekisteröity ei ole tätä kieltänyt tai ei halua peruuttaa suostumustaan.

Yhtiö voi yllä kuvattua tarkoitusta varten käyttää myös yleisesti käytössä olevia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia (esim. Google Analytics, Facebook, LinkedIn) Palvelun käytön analysointia varten. Käyttäessään näitä kolmansien tuottamia palveluita Rekisteröidyn ja palvelun käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen palvelun omia käyttöehtoja.

Automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin voidaan käyttää evästeitä, joiden käsittelystä löytyy lisätietoa tietosuojakuvauksesta.

18. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Neomeet pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä esimerkiksi kotisivuillaan tai muulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse. Muutokset voivat perustua Neomeetin liiketoiminnan kehittämiseen taikka esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Neomeet suosittelee Rekisteröityjä tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämä rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 28.3.2021.

Tietosuojakuvaus

Neomeet Oy (myöhemmin "Neomeet") toteuttaa sääntömääräisiin kokouksiin digitaalisia palveluita, joiden liittyvään viestintään sekä myyntiin ja markkinointiin se käyttää kotisivuja. Tämän toiminnan edellytyksenä on, että henkilötietoja käsitellään Neomeetin palveluiden sekä tietosisältöjen myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Evästekäytännöt

Tietoja voidaan kerätä Palvelun käyttäjiltä myös evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden Time Suomen kotisivuun. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja toiminnat sekä parantavat sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla ja mahdollisissa muissa palveluissa.

Tietyt evästeet ovat kotisivun teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa käyttäjän valintojen tunnistamisessa.

Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esimerkiksi eniten käytetyt sivut, sivuille saapuminen ja poistuminen, sivujen käyttöaika). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan kotisivun toimivuutta.

Sivuilla tai Palvelussa mahdollisesti olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esimerkiksi mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Näihin emme voi valitettavasti vaikuttaa, mutta jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet poiskäytöstä selaimesi asetuksista.

Sinulla on mahdollisuus estää tai poistaa evästeet käytöstä taikka muutoin hallinnoida evästeitä käyttämäsi selaimen asetuksista. Voit esimerkiksi muuttaa selaimesi asetuksia siten, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Palvelun tallentamien tietojen käyttö

Neomeet ei luovuta henkilötietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta. Palvelun käyttöönoton yhteydessä Neomeet voi pyytää suostumuksen sallittuihin luovutuksiin. Neomeet voi toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia suostumuksesi perusteella tai jos se lain mukaan muuten on sallittua. Voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin viestissä ohjeistetulla tavalla tai pyytämällä sitä Neomeetin rekisteriselosteesta ilmenevältä rekisterinpitäjältä.

Kyseinen rekisteriseloste löytyy täältä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Neomeetin lähettämässä suorasähköpostissa on lain edellyttämä linkki, jonka avulla voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 • - saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • - saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • - vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • - vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • - peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • - vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • - saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • - vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.